Bec Vantage

Zagadnienia merytoryczne

Zapoznanie kursantów z terminologią biznesową; Nauka czytania i analizy tekstów biznesowych; Nauka – w szerokim zakresie tematów – formułowania przejrzystych i szczegółowych wypowiedzi ustnych i pisemnych; Nauka wyjaśniania swojego stanowiska w sprawach będących przedmiotem dyskusji z rozważaniem wad i zalet różnych rozwiązań; Pisanie listu motywacyjnego/reklamacyjnego/ z prośbą o zapytanie; maila, raportu.

Przykładowe zakresy tematyczne

Dział HR (Human Resources); Marketing; Prowadzenie własnej działalności; Podróżowanie w celach biznesowych.; Nowe technologie i zmiany; Relacja z klientem.

Ogólne zagadnienia językowe

Nauka prowadzenia negocjacji z klientem oraz rozmowy z klientem; Rozmowy telefoniczne; Prezentacje; Styl formalny i nieformalny a zadawanie pytań; Tryby warunkowe (pierwszy i drugi) w zadawaniu pytań o produkt lub usługę; Czasowniki modalne; Strona bierna; Mowa zależna; Forma „used to” do wyrażania czynności i przyzwyczajeń z przeszłości; Słowotwórstwo; Użycie rodzajników i zaimków.

Informacje o egzaminie BEC Vantage, znajdziesz tutaj.