Tłumaczenia pisemne

BIURO TŁUMACZEŃ INTER LANG & TEXT WYKONUJE TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE W ZAKRESIE WSZYSTKICH GŁÓWNYCH JĘZYKÓW EUROPEJSKICH ORAZ POZAEUROPEJSKICH. TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE WYKONUJĄ DOŚWIADCZENI TŁUMACZE POSIADAJĄCY STOSOWNE UPRAWNIENIA.

W tłumaczeniu przysięgłym, oprócz samej treści, opisowi podlegają pieczęcie (ich kształt i treść), podpisy oraz wszystkie inne cechy wyróżniające dokument. Tłumaczenie przysięgłe zawiera na końcu adnotację tłumacza poświadczającą zgodność tłumaczenia z przedłożonym dokumentem, podpis tłumacza wraz z nadrukiem pieczęci, datą oraz niepowtarzalnym numerem repertorium.

W ILT tłumaczymy takie dokumenty, jak:

 • akty urodzenia, zgonu, małżeństwa i ich odpisy, świadectwa, zaświadczenia,
 • dokumenty wydawane przez Urzędy Stanu Cywilnego, opinie urzędowe,
 • umowy kupna/sprzedaży pojazdów i nieruchomości,
 • dokumenty samochodowe,
 • pełnomocnictwa, testamenty, pisma procesowe, orzeczenia sądowe,
 • wpisy do rejestrów, wyciągi z rejestrów handlowych,
 • protokoły zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, statuty,
 • faktury oraz inne dokumenty handlowe dotyczące obrotu międzynarodowego,
 • korespondencję handlową.

Podstawą wyceny tłumaczenia jest strona obejmująca określoną ilość znaków w tekście przetłumaczonym. W przypadku tłumaczeń przysięgłych stronę obliczeniową stanowi 25 wierszy po 45 znaków czyli średnio 1125 znaków wliczając w to spacje i naturalne wcięcia tekstu.

Dokumenty do tłumaczenia przysięgłego powinny zostać dostarczone w oryginale, w przeciwnym razie tłumacz ma obowiązek zawrzeć w tłumaczeniu informację, iż tłumaczenia dokonano na podstawie przedłożonej kopii, którą spina z tłumaczeniem. Materiały do tłumaczenia mogą być dostarczane
w wersji papierowej lub elektronicznej. Tekst do tłumaczenia przysięgłego powinien dodatkowo zostać dostarczony tłumaczowi w oryginale (do wglądu). W przypadku, gdy klient go nie posiada, tłumacz zobowiązany jest do umieszczenia adnotacji o tłumaczeniu z kopii.

Tłumaczenie przysięgłe ma zawsze formę papierową, dlatego zwykle zapraszamy po odbiór wykonanego tłumaczenia osobiście lub wysyłamy dokument klientowi pocztą kurierską lub poleconą.
W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z biurem. Bez opłat wycenimy dokumenty do tłumaczenia, korekty lub weryfikacji, wskażemy też najkorzystniejszy sposób postępowania przy realizacji skomplikowanych zleceń.

BIURO INTER LANG & TEXT OFERUJE PAŃSTWU NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI TŁUMACZENIA PISEMNE W ZAKRESIE WIĘKSZOŚCI JĘZYKÓW EUROPEJSKICH I POZAEUROPEJSKICH. WSPÓŁPRACUJEMY Z WYKWALIFIKOWANYMI TŁUMACZAMI, POSIADAJĄCYMI WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W DZIEDZINIE TŁUMACZEŃ.

Tłumacze dobierani są do każdego zlecenia indywidualnie z uwzględnieniem ich specjalistycznej wiedzy. Redakcja tekstów jest wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje w zakresie języka docelowego.

Podstawę w cenniku jest strona znormalizowana tekstu docelowego. W przypadku tłumaczeń zwykłych stronę obliczeniową stanowi 30 wierszy po 60 znaków wliczając w to spacje i naturalne wcięcia tekstu. Standardowe, krótkie zlecenia wykonujemy w terminie do 2 dni roboczych.

Materiały można dostarczać do ILT w każdym formacie, np. w formie papierowej, faksem, mailem, przez ftp, na płycie CD lub innym nośniku. Większość zleceń realizujemy w całości za pośrednictwem internetu, co jest rozwiązaniem ekonomicznym i znacznie skraca czas ich realizacji. Gotowe tłumaczenie przesyłamy pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem ftp. Na Państwa życzenie możemy przesłać również pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub faksem, a także zapisać na dyskietce bądź płycie CD.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z biurem – bez opłat wycenimy dokumenty do tłumaczenia, korekty lub weryfikacji, doradzimy też najkorzystniejszą ścieżkę postępowania przy realizacji skomplikowanych zleceń.

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE TO TŁUMACZENIA TEKSTÓW Z DZIEDZINY INFORMATYKI, MEDYCYNY, STOMATOLOGII, FINANSÓW, PRAWA I EKONOMII, BUDOWNICTWA O BARDZO ZAAWANSOWANYM STOPNIU TRUDNOŚCI I SPECYFIKI BRANŻOWEJ ORAZ WSZELKIE TEKSTY I NORMY TECHNICZNE.

Najwyższą jakość naszych tłumaczeń specjalistycznych gwarantuje odpowiednio dobrany zespół tłumaczy wyspecjalizowanych w danych dziedzinach. Są to osoby dysponujące, oprócz bardzo dobrej znajomości języka obcego, wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów z danej branży lub dziedziny. W razie potrzeby korzystają z pomocy specjalistów branżowych.

Tłumaczenia finansowe i bankowe
Wykonujemy tłumaczenia finansowe i bankowe na wszystkich poziomach zaawansowania. Teksty z tego zakresu wymagają pogłębionej wiedzy specjalistycznej i są wykonywane przez osoby z dodatkową znajomością tej branży, przez pracowników naukowych bądź tłumaczy z wykształceniem ekonomicznym.
Tłumaczymy między innymi:

 • sprawozdania finansowe, w tym bilanse i rachunki zysków i strat,
 • opisy systemów bankowych,
 • opinie biegłych księgowych, audyty,
 • analizy podatkowe,
 • raporty roczne,
 • raporty z wyceny,
 • raporty analityczne,
 • pozostałe teksty z zakresu rachunkowości.

Tłumaczenia prawnicze
Zakres tematyczny tekstów prawniczych wymaga precyzyjnego doboru terminologii i jednoznacznych struktur gramatycznych tekstu. Tekst prawniczy po tłumaczeniu musi przede wszystkim precyzyjnie oddać treść oryginału, aby nie dawał swobody interpretacyjnej i był jednoznaczny. Tłumaczenia prawnicze wykonywane są tylko przez doświadczonych tłumaczy o wieloletniej praktyce.
Tłumaczymy:

 • umowy oraz kontrakty (handlowe, cywilno-prawne itp.),
 • dokumenty (notarialne, sądowe, rejestrowe itp.),
 • certyfikaty, świadectwa, uprawnienia, licencje, CV,
 • akty prawne (rozporządzenia, dyrektywy itp.),
 • akty normatywne (standardy, specyfikacje, regulacje itp.),
 • dokumentacje przetargowe.

Tłumaczenia medyczne i stomatologiczne
Wykonujemy profesjonalne tłumaczenia medyczne i stomatologiczne. Naszą specjalnością są przede wszystkim teksty z zakresu stomatologii dotyczące opisu produktów stomatologicznych oraz zabiegów stomatologicznych. Tłumaczenia wykonują praktykujący lekarze, pracownicy naukowi bądź tłumacze z wykształceniem medycznym.
Tłumaczymy:

 • badania kliniczne,
 • wypisy szpitalne,
 • karty pacjentów,
 • synopsis,
 • informacje dla pacjenta,
 • formularze świadomej zgody,
 • dzienniki pacjenta,
 • opisy leków.

Tłumaczenia techniczne
Tłumaczenia dokumentacji technicznej wymaga od tłumacza bardzo szerokiego zasobu słownictwa oraz wąskiej specjalizacji w konkretnej dziedzinie. Staramy się, aby tłumacz był jak najbardziej związany z branżą, której dotyczy tłumaczony tekst. Gwarantuje to sprawne wykonanie tłumaczenia oraz użycie zwrotów i sformułowań powszechnie uznanych i zrozumiałych w danej branży.
Do najczęściej występujących tekstów technicznych należą:

 • instrukcje obsługi,
 • opisy i specyfikacje urządzeń,
 • specyfikacja techniczna,
 • dokumenty techniczne,
 • dokumenty przetargowe,
 • pisma firmowe,
 • atesty i certyfikaty.

BIURO TŁUMACZEŃ INTER LANG & TEXT OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE KOREKTY I WERYFIKACJI PRZEKŁADÓW. POLEGAJĄ ONE NA SCZYTANIU TEKSTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY JUŻ WCZEŚNIEJ PRZETŁUMACZONE, LECZ WYMAGAJĄ PONOWNEGO SPRAWDZENIA.

W korekcie i weryfikacji:

 • analizy tekstu dokonują doświadczeni native speakerzy,
 • korekty tekstów przeprowadzane są pod względem stylistycznym w języku niemieckim, angielskim oraz polskim,
 • teksty są dokładnie sprawdzane pod kątem poprawności językowej i mają na celu skorygowanie błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych, gramatycznych,
 • sprawdzana jest trafność tłumaczenia, użycia słów i zwrotów – w razie potrzeby korektor sugeruje ekwiwalent dla tłumaczonego tekstu, który pozwoli na pełne oddanie intencji autora i zachowanie tłumaczenia w duchu oryginału,
 • prowadzona jest także korekta tekstu od strony technicznej, by sprawdzić czy tekst jest przejrzysty i czytelny poprzez układ, czcionki czy wyróżnienia.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z biurem – bez opłat wycenimy dokumenty do tłumaczenia, korekty lub weryfikacji, doradzimy też najkorzystniejszą ścieżkę postępowania przy realizacji skomplikowanych zleceń.

PREZENTUJEMY PAŃSTWU ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ TŁUMACZA OPRACOWANE NA PODSTAWIE KODEKSU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO, UCHWAŁA RADY NACZELNEJ PT TEPIS Z 31 MARCA 2005 R. OPRACOWANA PRZEZ KOMITET REDAKCYJNY KTP Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI.

§ 1.
Godność osoby zaufania publicznego. Tłumacz przysięgły czyni wszystko, aby swą postawą etyczną spełnić wymagania, jakie społeczeństwo stawia przed osobą zaufania publicznego.

§ 2.
Obowiązek zachowania staranności i wierności. Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do wykonywania powierzonego mu tłumaczenia ze szczególną starannością, zachowując wierność wobec tekstu źródłowego zgodnie z zasadami sztuki tłumaczenia specjalistycznego i formalnoprawnymi zasadami tłumaczenia sądowego i prawniczego.

§ 3.
Obowiązek szczególnej bezstronności. Tłumacz przysięgły wykonuje powierzone mu zadania ze szczególną bezstronnością, nie wyraża w żaden sposób swoich osobistych poglądów i nie reprezentuje ani stanowiska zleceniodawcy, ani osób, których wypowiedzi tłumaczy.

§ 4.
Uzasadniona odmowa tłumaczenia. Tłumacz przysięgły może odmówić przyjęcia tłumaczenia w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie dysponuje wystarczającą wiedzą fachową, nie zna terminologii specjalistycznej w danej dziedzinie, nie ma możliwości przygotowania się do specjalistycznego tłumaczenia w zbyt krótkim czasie, podjął wcześniej zobowiązanie wykonania innego tłumaczenia lub jeżeli pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub innych bliskich powiązań z uczestnikami postępowania prowadzonego na podstawie ustawy.

§ 5.
Niemożność wykonania tłumaczenia. Tłumacz przysięgły ma obowiązek, w razie nieoczekiwanych okoliczności, takich jak choroba tłumacza, wypadek losowy oraz wyjątkowa sytuacja osobista uniemożliwiająca mu wykonanie zlecenia, bezzwłocznie powiadomić zleceniodawcę o niemożności wykonania tłumaczenia.

§ 6.
Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Tłumacz przysięgły zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, którą objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem.

§ 7.
Obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do stałego doskonalenia swoich kwalifikacji translatorskich, językowych i merytorycznych.

§ 8.
Obowiązek korzystania z pomocy warsztatowych. Tłumacz przysięgły ma obowiązek wykorzystania wszelkich dostępnych mu pomocy warsztatowych: słowników, encyklopedii, podręczników i innych źródeł wiedzy oraz korzystania z konsultacji znawcy przedmiotu w celu zapewnienia najwyższej jakości tłumaczenia.

§ 9.
Prawo dostępu do materiałów pomocniczych.Tłumacz przysięgły powinien zwrócić się do zleceniodawcy o udostępnienie mu materiałów umożliwiających uzupełnienie wiadomości niezbędnych do ewentualnego wykonania tłumaczenia.

§ 10.
Obowiązek pomocy w wypadku losowym. Tłumacz przysięgły nie odmawia wykonania tłumaczenia w sytuacjach nagłych, w szczególności związanych z wypadkiem losowym, nagłą chorobą, ratowaniem zdrowia i życia lub mienia.

§ 11.
Prawo do konsultacji z rodowitym znawcą języka. Tłumacz przysięgły powinien skonsultować z rodowitym znawcą języka trudności związane z tłumaczeniem na język inny niż ojczysty.

§ 12.
Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia tłumacz przysięgły powinien uwzględnić stopień trudności, zakres tłumaczenia oraz własne kwalifikacje i pozycję zawodową.

§ 13.
Obowiązek dzielenia się wiedzą. Tłumacz przysięgły ma obowiązek uczestniczenia w procesie przekazywania własnych doświadczeń i wiedzy zawodowej kolegom i adeptom zawodu.

§ 14.
Solidarność koleżeńska. Tłumacz przysięgły powinien pomagać kolegom w potrzebie i w miarę możliwości nie odmawiać takiej pomocy, zwłaszcza gdy chodzi o zastępstwo w wykonaniu pilnego tłumaczenia w razie nieprzewidywanej niemożności wykonania go w terminie oraz pomoc w wykonaniu szczególnie trudnego tłumaczenia.

§ 15.
Solidarność międzynarodowa. Tłumacz przysięgły ceni doświadczenie i poglądy swoich kolegów z innych krajów, solidaryzowania się z nimi i okazuje im pomoc podczas pobytu w Polsce.