Tłumaczenia pisemne

Biuro Tłumaczeń INTER LANG & TEXT wykonuje tłumaczenia przysięgłe w zakresie wszystkich głównych języków europejskich oraz pozaeuropejskich. tłumaczenia przysięgłe wykonują doświadczeni tłumacze posiadający stosowne uprawnienia.

W tłumaczeniu przysięgłym, oprócz samej treści, opisowi podlegają pieczęcie, podpisy oraz wszystkie inne cechy wyróżniające dokument. Tłumaczenie przysięgłe zawiera na końcu adnotację tłumacza poświadczającą zgodność tłumaczenia z przedłożonym dokumentem, podpis tłumacza wraz z nadrukiem pieczęci, datą oraz niepowtarzalnym numerem repertorium.

W ILT tłumaczymy najczęściej takie dokumenty, jak:

  • akty urodzenia, zgonu, małżeństwa i ich odpisy, świadectwa, zaświadczenia
  • dokumenty wydawane przez Urzędy Stanu Cywilnego, opinie urzędowe
  • umowy kupna/sprzedaży pojazdów i nieruchomości,
  • dokumenty samochodowe
  • pełnomocnictwa, testamenty, pisma procesowe, orzeczenia sądowe
  • wpisy do rejestrów, wyciągi z rejestrów handlowych
  • protokoły zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, statuty
  • faktury oraz inne dokumenty handlowe dotyczące obrotu międzynarodowego
  • korespondencję handlową

Dokumenty do tłumaczenia przysięgłego powinny zostać przedstawione tłumaczowi w oryginale, w przeciwnym razie ma on obowiązek zawrzeć w tłumaczeniu adnotację, iż tłumaczenia zostało wykonane na podstawie kopii, którą spina się z tłumaczeniem.

Tłumaczenie przysięgłe ma zawsze formę papierową, dlatego zwykle zapraszamy po odbiór wykonanego tłumaczenia osobiście lub wysyłamy dokument klientowi pocztą kurierską lub poleconą.

Wykonujemy tłumaczenia pisemne wszelkich tekstów z możliwością edycji stylistycznej i adjustacji tekstu.

Tłumacze dobierani są do każdego zlecenia indywidualnie z uwzględnieniem ich specjalistycznej wiedzy. Redakcja tekstów jest wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje w zakresie języka docelowego.

Podstawą wyceny jest strona znormalizowana tekstu docelowego. W przypadku tłumaczeń zwykłych stronę obliczeniową stanowi 30 wierszy po 60 znaków, czyli około 1700 znaków, wliczając w to spacje i naturalne wcięcia tekstu. Standardowe, krótkie zlecenia wykonujemy w terminie 2 dni roboczych.

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE to dla nas tłumaczenia tekstów z dziedziny MEDYCYNY, STOMATOLOGII, FARMACJI, FINANSÓW, PRAWA I EKONOMII oraz wszelkie teksty i normy techniczne.

Wysoką jakość takich tłumaczeń może zapewnić tylko odpowiednio dobrany zespół tłumaczy wyspecjalizowanych w danych dziedzinach. Muszą to być osoby dysponujące, oprócz bardzo dobrej znajomości języka obcego, również dużą wiedzą z danej branży lub dziedziny.

Tłumaczenia medyczne i stomatologiczne
Naszą mocną stroną są profesjonalne tłumaczenia medyczne i stomatologiczne. Tłumaczymy dla wielu znanych firm medycznych i stomatologicznych w Polsce i na świecie. Tłumaczymy dla znanych wydawnictw i czasopism. Przetłumaczyliśmy wiele książek i kilkaset artykułów z tego zakresu Tłumaczenia wykonują praktykujący lekarze, pracownicy naukowi bądź tłumacze z wykształceniem medycznym.

Tłumaczenia prawnicze
Zakres tematyczny tekstów prawniczych wymaga precyzyjnego doboru terminologii i jednoznacznych struktur gramatycznych tekstu. Tekst prawniczy po tłumaczeniu musi przede wszystkim precyzyjnie oddać treść oryginału, aby nie dawał swobody interpretacyjnej i był jednoznaczny. Tłumaczenia prawnicze wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy we współpracy z prawnikami lub przez prawników z bardzo dobrą znajomością języka obcego.

Tłumaczenia techniczne
Tłumaczenia dokumentacji technicznej wymaga od tłumacza znajomości specyficznego słownictwa. Staramy się, aby tłumacz był jak najbardziej związany z branżą, której dotyczy tłumaczony tekst. Gwarantuje to sprawne wykonanie tłumaczenia oraz użycie zwrotów i sformułowań powszechnie uznanych i zrozumiałych w danej branży.

Przykładowe rodzaje wykonywanych tłumaczeń:

Tłumaczenia prawnicze:
⦁ umowy spółek, umowy cywilno-prawne itp.
⦁ dokumenty notarialne, sądowe, rejestrowe itp.
⦁ certyfikaty, świadectwa, uprawnienia, licencje
⦁ akty prawne (rozporządzenia, dyrektywy itp.)
⦁ akty normatywne (standardy, specyfikacje, regulacje itp.)
⦁ dokumentacje przetargowe

Tłumaczenia finansowe i bankowe:
⦁ sprawozdania finansowe, w tym bilanse i rachunki zysków i strat
⦁ opinie biegłych księgowych, audyty
⦁ analizy podatkowe, raporty roczne, raporty analityczne
⦁ pozostałe teksty z zakresu rachunkowości.

Tłumaczenia techniczne:
⦁ instrukcje obsługi
⦁ opisy i specyfikacje urządzeń
⦁ specyfikacja techniczna
⦁ dokumenty przetargowe
⦁ atesty i certyfikaty

Oferujemy usługi w zakresie korekty i weryfikacji tłumaczeń:

⦁ analizy i korekty tekstu dokonują doświadczeni native speakerzy
⦁ korekty tekstów przeprowadzane są pod względem stylistycznym w języku niemieckim, angielskim oraz polskim,
⦁ teksty są sprawdzane pod kątem poprawności językowej
⦁ sprawdzana jest trafność tłumaczenia, użycie prawidłowych słów i zwrotów.

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ TŁUMACZA OPRACOWANE NA PODSTAWIE KODEKSU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO, UCHWAŁA RADY NACZELNEJ PT TEPIS Z 31 MARCA 2005 R. OPRACOWANA PRZEZ KOMITET REDAKCYJNY KTP Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI.

§ 1. Godność osoby zaufania publicznego.

Tłumacz przysięgły czyni wszystko, aby swą postawą etyczną spełnić wymagania, jakie społeczeństwo stawia przed osobą zaufania publicznego.

§ 2. Obowiązek zachowania staranności i wierności.

Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do wykonywania powierzonego mu tłumaczenia ze szczególną starannością, zachowując wierność wobec tekstu źródłowego zgodnie z zasadami sztuki tłumaczenia specjalistycznego i formalnoprawnymi zasadami tłumaczenia sądowego i prawniczego.

§ 3. Obowiązek szczególnej bezstronności.

Tłumacz przysięgły wykonuje powierzone mu zadania ze szczególną bezstronnością, nie wyraża w żaden sposób swoich osobistych poglądów i nie reprezentuje ani stanowiska zleceniodawcy, ani osób, których wypowiedzi tłumaczy.

§ 4. Uzasadniona odmowa tłumaczenia.

Tłumacz przysięgły może odmówić przyjęcia tłumaczenia w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie dysponuje wystarczającą wiedzą fachową, nie zna terminologii specjalistycznej w danej dziedzinie, nie ma możliwości przygotowania się do specjalistycznego tłumaczenia w zbyt krótkim czasie, podjął wcześniej zobowiązanie wykonania innego tłumaczenia lub jeżeli pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub innych bliskich powiązań z uczestnikami postępowania prowadzonego na podstawie ustawy.

§ 5. Niemożność wykonania tłumaczenia.

Tłumacz przysięgły ma obowiązek, w razie nieoczekiwanych okoliczności, takich jak choroba tłumacza, wypadek losowy oraz wyjątkowa sytuacja osobista uniemożliwiająca mu wykonanie zlecenia, bezzwłocznie powiadomić zleceniodawcę o niemożności wykonania tłumaczenia.

§ 6. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Tłumacz przysięgły zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, którą objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem.

§ 7. Obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do stałego doskonalenia swoich kwalifikacji translatorskich, językowych i merytorycznych.

§ 8. Obowiązek korzystania z pomocy warsztatowych.

Tłumacz przysięgły ma obowiązek wykorzystania wszelkich dostępnych mu pomocy warsztatowych: słowników, encyklopedii, podręczników i innych źródeł wiedzy oraz korzystania z konsultacji znawcy przedmiotu w celu zapewnienia najwyższej jakości tłumaczenia.

§ 9. Prawo dostępu do materiałów pomocniczych.

Tłumacz przysięgły powinien zwrócić się do zleceniodawcy o udostępnienie mu materiałów umożliwiających uzupełnienie wiadomości niezbędnych do ewentualnego wykonania tłumaczenia.

§ 10. Obowiązek pomocy w wypadku losowym.

Tłumacz przysięgły nie odmawia wykonania tłumaczenia w sytuacjach nagłych, w szczególności związanych z wypadkiem losowym, nagłą chorobą, ratowaniem zdrowia i życia lub mienia.

§ 11. Prawo do konsultacji z rodowitym znawcą języka.

Tłumacz przysięgły powinien skonsultować z rodowitym znawcą języka trudności związane z tłumaczeniem na język inny niż ojczysty.

§ 12. Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia tłumacz przysięgły powinien uwzględnić stopień trudności, zakres tłumaczenia oraz własne kwalifikacje i pozycję zawodową.

§ 13. Obowiązek dzielenia się wiedzą.

Tłumacz przysięgły ma obowiązek uczestniczenia w procesie przekazywania własnych doświadczeń i wiedzy zawodowej kolegom i adeptom zawodu.

§ 14. Solidarność koleżeńska.

Tłumacz przysięgły powinien pomagać kolegom w potrzebie i w miarę możliwości nie odmawiać takiej pomocy, zwłaszcza gdy chodzi o zastępstwo w wykonaniu pilnego tłumaczenia w razie nieprzewidywanej niemożności wykonania go w terminie oraz pomoc w wykonaniu szczególnie trudnego tłumaczenia.

§ 15. Solidarność międzynarodowa.

Tłumacz przysięgły ceni doświadczenie i poglądy swoich kolegów z innych krajów, solidaryzowania się z nimi i okazuje im pomoc podczas pobytu w Polsce.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z biurem. Bez opłat wycenimy dokumenty do tłumaczenia, wskażemy też najkorzystniejszy sposób postępowania przy realizacji skomplikowanych zleceń.