Tłumaczenia pisemne

BIURO TŁUMACZEŃ INTER LANG & TEXT WYKONUJE TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE W ZAKRESIE WSZYSTKICH GŁÓWNYCH JĘZYKÓW EUROPEJSKICH ORAZ POZAEUROPEJSKICH. TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE WYKONUJĄ DOŚWIADCZENI TŁUMACZE POSIADAJĄCY STOSOWNE UPRAWNIENIA.

W tłumaczeniu przysięgłym, oprócz samej treści, opisowi podlegają pieczęcie, podpisy oraz wszystkie inne cechy wyróżniające dokument. Tłumaczenie przysięgłe zawiera na końcu adnotację tłumacza poświadczającą zgodność tłumaczenia z przedłożonym dokumentem, podpis tłumacza wraz z nadrukiem pieczęci, datą oraz niepowtarzalnym numerem repertorium.

W ILT tłumaczymy najczęściej takie dokumenty, jak:

  • akty urodzenia, zgonu, małżeństwa i ich odpisy, świadectwa, zaświadczenia
  • dokumenty wydawane przez Urzędy Stanu Cywilnego, opinie urzędowe
  • umowy kupna/sprzedaży pojazdów i nieruchomości,
  • dokumenty samochodowe
  • pełnomocnictwa, testamenty, pisma procesowe, orzeczenia sądowe
  • wpisy do rejestrów, wyciągi z rejestrów handlowych
  • protokoły zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, statuty
  • faktury oraz inne dokumenty handlowe dotyczące obrotu międzynarodowego
  • korespondencję handlową

Podstawą wyceny tłumaczenia jest strona obejmująca określoną ilość znaków w tekście przetłumaczonym. W przypadku tłumaczeń przysięgłych stronę obliczeniową stanowi 25 wierszy po 45 znaków czyli średnio 1125 znaków wliczając w to spacje i naturalne wcięcia tekstu.

Dokumenty do tłumaczenia przysięgłego powinny zostać przedstawione tłumaczowi w oryginale, w przeciwnym razie ma on obowiązek zawrzeć w tłumaczeniu adnotację, iż tłumaczenia zostało wykonane na podstawie przedłożonej kopii, którą spina się z tłumaczeniem.

Tłumaczenie przysięgłe ma zawsze formę papierową, dlatego zwykle zapraszamy po odbiór wykonanego tłumaczenia osobiście lub wysyłamy dokument klientowi pocztą kurierską lub poleconą.

Zapraszamy do kontaktu z biurem. Bez opłat wycenimy dokumenty do tłumaczenia, wskażemy też najkorzystniejszy sposób postępowania przy realizacji skomplikowanych zleceń.

WYKONUJEMY TŁUMACZENIA PISEMNE WSZELKICH TEKSTÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ EDYCJI STYLISTYCZNEJ I ADJUSTACJI TEKSTU.

Tłumacze dobierani są do każdego zlecenia indywidualnie z uwzględnieniem ich specjalistycznej wiedzy. Redakcja tekstów jest wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje w zakresie języka docelowego.

Podstawą wyceny jest strona znormalizowana tekstu docelowego. W przypadku tłumaczeń zwykłych stronę obliczeniową stanowi 30 wierszy po 60 znaków, czyli około 1750 znaków, wliczając w to spacje i naturalne wcięcia tekstu. Standardowe, krótkie zlecenia wykonujemy w terminie 2 dni roboczych.

Zapraszamy do kontaktu z biurem. Bez opłat wycenimy dokumenty do tłumaczenia, korekty lub weryfikacji, doradzimy też najkorzystniejszą ścieżkę postępowania przy realizacji skomplikowanych zleceń.

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE TO DLA NAS TŁUMACZENIA TEKSTÓW Z DZIEDZINY MEDYCYNY, STOMATOLOGII, FARMACJI, FINANSÓW, PRAWA I EKONOMII ORAZ WSZELKIE TEKSTY I NORMY TECHNICZNE.

Wysoką jakość takich tłumaczeń może zapewnić tylko odpowiednio dobrany zespół tłumaczy wyspecjalizowanych w danych dziedzinach. Muszą to być osoby dysponujące, oprócz bardzo dobrej znajomości języka obcego, również dużą wiedzą z danej branży lub dziedziny.

Tłumaczenia medyczne i stomatologiczne
Naszą mocną stroną są profesjonalne tłumaczenia medyczne i stomatologiczne. Tłumaczymy dla wielu znanych firm medycznych i stomatologicznych w Polsce i na świecie. Tłumaczymy dla znanych wydawnictw i czasopism. Przetłumaczyliśmy wiele książek i kilkaset artykułów z tego zakresu Tłumaczenia wykonują praktykujący lekarze, pracownicy naukowi bądź tłumacze z wykształceniem medycznym.

Tłumaczenia prawnicze
Zakres tematyczny tekstów prawniczych wymaga precyzyjnego doboru terminologii i jednoznacznych struktur gramatycznych tekstu. Tekst prawniczy po tłumaczeniu musi przede wszystkim precyzyjnie oddać treść oryginału, aby nie dawał swobody interpretacyjnej i był jednoznaczny. Tłumaczenia prawnicze wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy we współpracy z prawnikami lub przez prawników z bardzo dobrą znajomością języka obcego.

Tłumaczenia techniczne
Tłumaczenia dokumentacji technicznej wymaga od tłumacza znajomości specyficznego słownictwa. Staramy się, aby tłumacz był jak najbardziej związany z branżą, której dotyczy tłumaczony tekst. Gwarantuje to sprawne wykonanie tłumaczenia oraz użycie zwrotów i sformułowań powszechnie uznanych i zrozumiałych w danej branży.

Przykładowe rodzaje wykonywanych tłumaczeń:

Tłumaczenia prawnicze:
⦁ umowy spółek, umowy cywilno-prawne itp.
⦁ dokumenty notarialne, sądowe, rejestrowe itp.
⦁ certyfikaty, świadectwa, uprawnienia, licencje
⦁ akty prawne (rozporządzenia, dyrektywy itp.)
⦁ akty normatywne (standardy, specyfikacje, regulacje itp.)
⦁ dokumentacje przetargowe

Tłumaczenia finansowe i bankowe:
⦁ sprawozdania finansowe, w tym bilanse i rachunki zysków i strat
⦁ opinie biegłych księgowych, audyty
⦁ analizy podatkowe, raporty roczne, raporty analityczne
⦁ pozostałe teksty z zakresu rachunkowości.

Tłumaczenia techniczne:
⦁ instrukcje obsługi
⦁ opisy i specyfikacje urządzeń
⦁ specyfikacja techniczna
⦁ dokumenty przetargowe
⦁ atesty i certyfikaty

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE KOREKTY I WERYFIKACJI TŁUMACZEŃ
⦁ analizy i korekty tekstu dokonują doświadczeni native speakerzy
⦁ korekty tekstów przeprowadzane są pod względem stylistycznym w języku niemieckim, angielskim oraz polskim,
⦁ teksty są sprawdzane pod kątem poprawności językowej
⦁ sprawdzana jest trafność tłumaczenia, użycie prawidłowych słów i zwrotów.

Zapraszamy do kontaktu z biurem. Bez opłat wycenimy dokumenty do tłumaczenia, korekty lub weryfikacji, doradzimy też najkorzystniejszą ścieżkę postępowania przy realizacji skomplikowanych zleceń.

PREZENTUJEMY PAŃSTWU ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ TŁUMACZA OPRACOWANE NA PODSTAWIE KODEKSU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO, UCHWAŁA RADY NACZELNEJ PT TEPIS Z 31 MARCA 2005 R. OPRACOWANA PRZEZ KOMITET REDAKCYJNY KTP Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI.

§ 1. Godność osoby zaufania publicznego.

Tłumacz przysięgły czyni wszystko, aby swą postawą etyczną spełnić wymagania, jakie społeczeństwo stawia przed osobą zaufania publicznego.

§ 2. Obowiązek zachowania staranności i wierności.

Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do wykonywania powierzonego mu tłumaczenia ze szczególną starannością, zachowując wierność wobec tekstu źródłowego zgodnie z zasadami sztuki tłumaczenia specjalistycznego i formalnoprawnymi zasadami tłumaczenia sądowego i prawniczego.

§ 3. Obowiązek szczególnej bezstronności.

Tłumacz przysięgły wykonuje powierzone mu zadania ze szczególną bezstronnością, nie wyraża w żaden sposób swoich osobistych poglądów i nie reprezentuje ani stanowiska zleceniodawcy, ani osób, których wypowiedzi tłumaczy.

§ 4. Uzasadniona odmowa tłumaczenia.

Tłumacz przysięgły może odmówić przyjęcia tłumaczenia w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie dysponuje wystarczającą wiedzą fachową, nie zna terminologii specjalistycznej w danej dziedzinie, nie ma możliwości przygotowania się do specjalistycznego tłumaczenia w zbyt krótkim czasie, podjął wcześniej zobowiązanie wykonania innego tłumaczenia lub jeżeli pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub innych bliskich powiązań z uczestnikami postępowania prowadzonego na podstawie ustawy.

§ 5. Niemożność wykonania tłumaczenia.

Tłumacz przysięgły ma obowiązek, w razie nieoczekiwanych okoliczności, takich jak choroba tłumacza, wypadek losowy oraz wyjątkowa sytuacja osobista uniemożliwiająca mu wykonanie zlecenia, bezzwłocznie powiadomić zleceniodawcę o niemożności wykonania tłumaczenia.

§ 6. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Tłumacz przysięgły zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, którą objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem.

§ 7. Obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do stałego doskonalenia swoich kwalifikacji translatorskich, językowych i merytorycznych.

§ 8. Obowiązek korzystania z pomocy warsztatowych.

Tłumacz przysięgły ma obowiązek wykorzystania wszelkich dostępnych mu pomocy warsztatowych: słowników, encyklopedii, podręczników i innych źródeł wiedzy oraz korzystania z konsultacji znawcy przedmiotu w celu zapewnienia najwyższej jakości tłumaczenia.

§ 9. Prawo dostępu do materiałów pomocniczych.

Tłumacz przysięgły powinien zwrócić się do zleceniodawcy o udostępnienie mu materiałów umożliwiających uzupełnienie wiadomości niezbędnych do ewentualnego wykonania tłumaczenia.

§ 10. Obowiązek pomocy w wypadku losowym.

Tłumacz przysięgły nie odmawia wykonania tłumaczenia w sytuacjach nagłych, w szczególności związanych z wypadkiem losowym, nagłą chorobą, ratowaniem zdrowia i życia lub mienia.

§ 11. Prawo do konsultacji z rodowitym znawcą języka.

Tłumacz przysięgły powinien skonsultować z rodowitym znawcą języka trudności związane z tłumaczeniem na język inny niż ojczysty.

§ 12. Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia tłumacz przysięgły powinien uwzględnić stopień trudności, zakres tłumaczenia oraz własne kwalifikacje i pozycję zawodową.

§ 13. Obowiązek dzielenia się wiedzą.

Tłumacz przysięgły ma obowiązek uczestniczenia w procesie przekazywania własnych doświadczeń i wiedzy zawodowej kolegom i adeptom zawodu.

§ 14. Solidarność koleżeńska.

Tłumacz przysięgły powinien pomagać kolegom w potrzebie i w miarę możliwości nie odmawiać takiej pomocy, zwłaszcza gdy chodzi o zastępstwo w wykonaniu pilnego tłumaczenia w razie nieprzewidywanej niemożności wykonania go w terminie oraz pomoc w wykonaniu szczególnie trudnego tłumaczenia.

§ 15. Solidarność międzynarodowa.

Tłumacz przysięgły ceni doświadczenie i poglądy swoich kolegów z innych krajów, solidaryzowania się z nimi i okazuje im pomoc podczas pobytu w Polsce.