KURSY WAKACYJNE JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRAWNICZEGO

JĘZYK ANGIELSKI PRAWNICZY
DLA PRAWNIKÓW I APLIKANTÓW “Commercial law for law practitioners”
TERMIN: 5-16 września, 1700 – 1915
ILOŚĆ GODZIN: 30 h lekcyjnych
KOSZT: 600 zł
OPIS KURSU:

To wakacyjne szkolenie stanowi świetne usystematyzowanie tematyki prawa spółek dla prawników, którzy chcieliby poszerzyć grono swoich klientów o klientów zagranicznych lub podnieść jakość usług świadczonych w języku angielskim.

Uczymy terminologii używanej na co dzień w pracy (np. rodzaje spółek w Polsce i ich odpowiedniki w innych krajach) i związanej z funkcjonowaniem spółek na rynku (np. zakładanie spółek, wymogi formalne, organy w Polsce i za granica).

Dzięki temu, że szkolenie obejmuje zarówno teoretyczne i praktyczne aspekty prawa spółek, uczestnicy utrwalają nabytą wiedzę dyskutując, rozwiązując tzw. cases, oraz prowadząc rozmowy w trakcie symulacji i  odgrywania scenek, które bazują na materiałach audio-wizualnych wykorzystanych na zajęciach (np. nagrania, prezentacje multimedialne).

Szkolenie stwarza forum dla wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i uzupełniania swojej wiedzy o prawie spółek. Od uczestników wymaga się znajomości Kodeksu Spółek Handlowych w stopniu pozwalającym na aktywne zaangażowanie w dyskusje i rozwiązywanie przykładowych spraw.

Przykładowe zagadnienia językowe: udzielanie pełnomocnictwa, umowa inwestycyjna obejmująca umowę pożyczki na rzecz spółki, SPA, sporządzanie protokołu z zebrania wspólników.

W trakcie szkolenia każdy uczestnik ma do dyspozycji dla siebie tłumaczenie KSH na angielski  w wersji papierowej lub internetowej.

Prowadzący szkolenie: Aleksandra Broniek/Agnieszka Kijowska-Pietras

PRZYGOTOWANIE DO PRACY W ZAWODZIE, W JĘZYKU ANGIELSKIM (DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW)
TERMIN: wrzesień, 1100 – 1400
ILOŚĆ GODZIN: 48 h lekcyjnych
KOSZT: 900 zł